Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Κανονισμοί λειτουργίας της Βιβλιοθήκης

 

ΜΕΡΟΣ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη (ΚΟΒ) υπάγεται στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ), της οποίας είναι δημιούργημα. Σκοπός της είναι να αποτελέσει κιβωτό της γνώσης, συγκεντρώνοντας σε ένα χώρο συγγράμματα και άλλα υλικά που αφορούν κυρίως τον κυπριακό αθλητισμό, τον ολυμπισμό και άλλα συναφή θέματα.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης είναι να τροφοδοτεί μελετητές και ερευνητές με τα απαραίτητα υλικά, βιβλιογραφία, αλλά και πρωτογενείς πηγές, ώστε να αναπτυχθεί η επιστημονική έρευνα για τον κυπριακό αθλητισμό με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα. Παράλληλα η ΚΟΒ φιλοδοξεί να συμβάλει  με τη λειτουργία της ευρύτερα στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και του ολυμπισμού, καθώς επίσης στην ανάπτυξη της φυσικής αγωγής στην κυπριακή κοινωνία.

 1. ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη επιδιώκει να διαθέτει τα ακόλουθα υλικά:

- Έντυπο υλικο (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.)

- Οπτικοακουστικό υλικό (cd, dvd, multimedia)

- Φωτογραφικό και αρχειακό υλικό

- Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

- Ηλεκτρονικά / ψηφιοποιημένα βιβλία

 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη θα έχει συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της τον περιορισμό, στο μέτρο του δυνατού, ενδεχόμενων φθορών στα υλικά που έχει στη διάθεσή της, ιδιαίτερα σπάνιων βιβλίων, φωτογραφιών, προγραμμάτων αθλητικών αγώνων, αντικειμένων τεκμηρίων κ.λπ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η ΚΟΒ αναμένει ότι θα έχει την πλήρη συνεργασία των μελών και χρηστών της Βιβλιοθήκης.

 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στόχος είναι να διαθέτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

Α) Βιβλιοστάσιο, στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία του/της βιβλιοθηκονόμου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Β)  Αναγνωστήριο, το οποίο εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για μελέτη. (Σημ. Το αναγνωστήριο βρίσκεται επί του παρόντος υπό μελέτη για διαμόρφωση).

Γ) Χρησιμοποιούνται επίσης άλλοι κοινόχρηστοι χώροι του Ολυμπιακού Μεγάρου, όπως χώροι υγιεινής, διάφορες αίθουσες για εκδηλώσεις, προβολές βίντεο, συναντήσεις, συνεδριάσεις κ.λπ.

 

ΜΕΡΟΣ Β’ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Χρήστες της ΚΟΒ μπορούν να είναι όλοι όσοι θα εγγραφούν στο μητρώο μελών της Βιβλιοθήκης.

Εσωτερικοί χρήστες (Εσ.Χ) μπορούν να είναι οι αξιωματούχοι, τα στελέχη, τα μέλη του προσωπικού, ιο συνεργάτες της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ.ά., αφού συμπληρώσουν ειδικό έντυπο για την εγγραφή τους στο μητρώο μελών της Βιβλιοθήκης.

Άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν εξωτερικοί χρήστες (Εξ.Χ), εφόσον καταστούν μέλη της Βιβλιοθήκης, υποβάλλοντας αίτηση προς την ΚΟΒ. Η αίτηση εξετάζεται και υπόκειται σε έγκριση από τους αρμόδιους για τη λειτουργία της ΚΟΒ.

Οι ειδικότεροι κανόνες για τους χρήστες της Κυπριακής Ολυμπιακής Βιβλιοθήκης έχουν ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εξωτερικού χρήστη (Εξ.Χ), σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της ΚΟΒ, θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο, αποδεχόμενοι ενυπογράφως τους όρους που αναφέρονται σ’ αυτό και δεσμευόμενοι ότι θα τηρούν τους παρόντες Κανονισμούς. Η καταχώρηση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή του παραβάτη από τον κατάλογο μελών της Βιβλιοθήκης. Εναπόκειται επίσης στην ΚΟΒ ή / και την ΚΟΕ να λάβει και άλλα μέτρα εις βάρος χρηστών για ενδεχόμενη παραβίαση των παρόντων Κανονισμών λειτουργίας της ΚΟΒ.

Εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από την ΚΟΒ, οι αιτητές αποκτούν την ιδιότητα του Εξωτερικού Χρήστη (Εξ.Χ) της ΚΟΒ.

 1. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Κάθε χρήστης, Εσ.Χ ή Εξ.Χ, δικαιούται να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες. Με τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εάν επιθυμεί παράταση της περιόδου δανεισμού, ο χρήστης υποχρεούται να ζητήσει έγκριση από την ΚΟΒ.

Σε περίπτωση που του ζητηθεί από την ΚΟΒ, ο χρήστης της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να επιστρέψει εντός πέντε (5) ημερών ό,τι έχει δανειστεί από την ΚΟΒ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιες άλλες ανάγκες της Βιβλιοθήκης.

Αν απουσιάζει από τη διεύθυνση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την ΚΟΒ, η οποία μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του υλικού που δανείστηκε ο χρήστης.

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής μέλους, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αμέσως την ΚΟΒ.

Η ΚΟΒ έχει το δικαίωμα της στέρησης της ιδιότητας μέλους - χρήστη σε περιπτώσεις παραβάσεων των Κανονισμών της ΚΟΒ.

Οι χρήστες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι που επισκέπτονται την ΚΟΒ μπορούν να χρησιμοποιούν υλικό της ΚΟΒ, έντυπο, οπτικοακουστικό, ψηφιοποιημένο κ.λπ., στις εγκαταστάσεις της ΚΟΒ, παραδίδοντας στον/στη βιβλιοθηκονόμο της ΚΟΒ την πολιτική ταυτότητά τους ή άλλο ατομικό επίσημο έγγραφο.

Με τη λήξη της προθεσμίας, εάν το δανεισμένο βιβλίο ή τα δανεισμένα βιβλία δεν επιστραφούν από τον χρήστη της ΚΟΒ, μπορεί να επιβάλλεται από την ΚΟΒ πρόστιμο / τέλος στον χρήστη που καθυστερεί την επιστροφή βιβλίου ή βιβλίων. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δύο εβδομάδες, το ύψος του προστίμου / τέλους μπορεί να αυξηθεί.

Η επιστροφή βιβλίων μετά την εκπνοή της προθεσμίας μπορεί να συνεπάγεται την επιβολή τέλους, το οποίο:

(α) ανέρχεται στο ποσό των 50 σεντ ημερησίως για κάθε βιβλίο. Μετά από παρέλευση 10 ημερών το ημερήσιο πρόστιμο ανέρχεται σε €1.

(β) στον υπολογισμό των προστίμων / τελών δεν περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες.

Σε περίπτωση που ο χρήστης χρειάζεται το βιβλίο για περισσότερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ενημερώνει την ΚΟΒ και να ζητά ανανέωση δανεισμού πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αναγνώστης μπορεί να προκρατήσει βιβλία, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο. Η ΚΟΒ ειδοποιεί τον χρήστη για την παραλαβή του βιβλίου.

Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός σπανίων βιβλίων, πολυτίμων εκδόσεων, έργων αναφοράς (reference) όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.λπ.

Οπτικοακουστικό υλικό (CD / DVD) μπορεί να τύχει μελέτης από τους χρήστες – μέλη στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης.

 1. ΑΠΩΛΕΙΕΣ - ΦΘΟΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το υλικό επιθεωρείται από τον/τη βιβλιοθηκονόμο της ΚΟΒ κατά τον δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή απώλεια υλικού, η ΚΟΒ ή/και η ΚΟΕ μπορούν να επιβάλλουν ανάλογες κυρώσεις σε χρήστες που ευθύνονται για τις όποιες φθορές ή απώλεια, είτε εξ υπαιτιότητάς τους είτε εξ αμελείας τους.

Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά, είτε υλικού είτε εξοπλισμού, με ευθύνη του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για αποκατάσταση του υλικού ή και του εξοπλισμού. Για σοβαρές ζημιές ή και απώλειες για τις οποίες ευθύνεται ο χρήστης, η ΚΟΒ ή/και η ΚΟΕ έχουν το δικαίωμα της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων και της λήψης πρόσθετων μέτρων.

Σε περιπτώσεις άρνησης του χρήστη να εκπληρώσει τις οικονομικές ή και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΚΟΒ, η ΚΟΒ ή/και η ΚΟΕ έχουν το δικαίωμα για λήψη νομικών και άλλων μέτρων εις βάρος του.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
 • Οι χρήστες και οι επισκέπτες της ΚΟΒ είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στους κανονισμούς και στις υποδείξεις του προσωπικού της ΚΟΒ και της ΚΟΕ.
 • Οι χρήστες και οι επισκέπτες δεν δικαιούνται να εισέρχονται στο βιβλιοστάσιο χωρίς την άδεια και τη συνοδεία του / της βιβλιοθηκονόμου ή / και του αρμόδιου για τη λειτουργία της ΚΟΒ.
 • Το υλικό της ΚΟΒ διατίθεται για χρήση εντός του αναγνωστηρίου και για δανεισμό, με ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών.
 • Οι χρήστες ή και οι επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, όσον αφορά την αναπαραγωγή υλικού κ.λπ.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, καθώς και η χρήση αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό, τον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις της ΚΟΒ και του Ολυμπιακού Μεγάρου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα στους χώρους εντός και πέριξ των χώρων της ΚΟΒ.
 • Σε περιπτώσεις μη τήρησης των παρόντων κανονισμών, ο/η βιβλιοθηκονόμος ή άλλος αρμόδιος για τη λειτουργία της ΚΟΒ έχει το δικαίωμα να ζητήσουν από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν τους χώρους της ΚΟΒ.
 • Η ΚΟΒ θα τηρεί με εχεμύθεια στοιχεία των χρηστών που τίθενται στη διάθεσή της, ωστόσο δεν θα φέρει ευθύνη στην περίπτωση που αυτά διαρρεύσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
 • Η ΚΟΒ διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στους παρόντες κανονισμούς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 1. ΔΩΡΕΕΣ

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων, τα οποία προσφέρθηκαν ως δωρεά από ιθύνοντες της ΚΟΕ, μέλη του προσωπικού και συνεργάτες της Επιτροπής, αθλητικούς και φορείς, ομοσπονδίες, σωματεία, συλλόγους, δημοτικές και κοινοτικές Αρχές, ιδρύματα, αθλητές, προπονητές, αθλητικογράφους, φιλάθλους, μελετητές, συλλέκτες κ.λπ.

Δωρεές βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού, αρχειακού υλικού, αντικειμένων κ.λπ. γίνονται ευχαρίστως δεκτές, νοουμένου ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της ΚΟΒ, κατά την κρίση των αρμοδίων της ΚΟΒ.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

H Κυπριακή Ολυμπιακή Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό, χρήστες και επισκέπτες, κατά την περίοδο Σεπτέμβριος – Ιούλιος (εξαιρουμένου του Αυγούστου) τις ακόλουθες μέρες και ώρες, εκτός επισήμων αργιών:

Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη - Παρασκευή: 9:00-13:00

(Σημ. Παράκληση προς τους χρήστες να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προγραμματισμό της επίσκεψής τους).

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αμφιπόλεως 21, Τ.Θ. 23931, Λευκωσία, 1687, Κύπρος

Τηλ: +357 22449880

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τον διανεισμό βιβλίων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Search